Preliminary Information Form

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu , SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın satın aldığı, Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’nin ARACI'lık yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri gereğince ALICI’yı bilgilendirmek içindir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri korumak amacıyla ticari amaçlarla verilmektedir.

2.ARACI BİLGİLERİ ( Bundan sonra ARACI olarak anılacaktır. )

Ticari Ünvan            : Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.

Adres                     :Merkez Mah. Kocamansur Sok. 80/3 Şişli/İstanbul

Telefon                   : +90 532 7601741

3. ALICI BİLGİLERİ ( Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır. )

Adı Soyadı                   :

Adresi                          :

Telefon                         :

Email                           :

Teslim edilecek kişi       :

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ ( Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır. )

Adı, soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

 

5. GENEL HÜKÜMLER

A) Alıcı’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş. tarafından Alıcı'nın aldığı ürünü/ürünleri, ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiği anlamına gelmektedir.

B) Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

C) Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş., sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

D) Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’nin sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E) Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş., sipariş konusu mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

F) ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.'ye ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

A) Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’ye bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.'ye iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

B) Cayma hakkı bildiriminin Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş.’ye ulaşmasını takiben Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş. bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde Havza Sanat Galerisi San. Tic. A.Ş. cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı'ya iade edecektir.

C) CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI;

27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ,

bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

 

7. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

8. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ:

TARİH: